Kultūrų konfliktai
(S220B102)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kultūrų konfliktų studijos – tai sociokultūrinės, politinės bei religijos antropologijos metodologijomis, teorijomis bei tyrimais grįstos studijos, besivadovaujančios skirtingomis kultūros sampratos bei tarpkultūrinių santykių apibrėžtimis. Kultūros konfliktų studijų poreikis siejamas su bendromis šiuolaikinės visuomenės egzistavimo tendencijomis: multikultūralizmo, pliuralizmo procesais, karo sampratos modifikacijomis, tarpkultūrinio integralumo, bendradarbiavimo ir pagalbos poreikiais. Paradigminį kultūrų konfliktų tyrinėjimo pagrindą sudaro binarinės centro ir periferijos, globalinio bei vietinio žinojimų opozicijos, Svetimo Kito moduliacijų, simbolinės raiškos, mito ir ritualo analizė konkrečiais (sub)kultūrinių grupių bei bendruomenių konfliktų atvejais. Didelę studijų dalį fokusuojant į atvejų analizes, sprendžiamos etinio bei pilietinio pobūdžio problemos.Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto