• 2011-2013 m. Šiaulių universitetas kartu su partneriais vaikų socializacijos centrais įgyvendina projektą ­„Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM)”, kodas VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001, remiamą Europos socialinio fondo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“.

    Konsultacinio kurso tikslas teikti vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbantiems mokytojams ir pagalbos specialistams, ugdantiems elgesio ir emocinių problemų turinčius vaikus, savalaikes individualias ar grupines psichologines, socialines pedagogines konsultacijas ir suteikti galimybę mokytis nuotoliniu būdu. Nuotolinio mokymo aplinkoje teikiamos individualios arba grupinės konsultacijos, sprendžiant praktinėje veikloje ir mokymų metu iškilusius klausimus. Konsultacine veikla siekiama tobulinti ir plėtoti mokytojų ir pagalbos specialistų profesines kompetencijas, prisidedant prie socializacijos centrų ugdytinių adaptacinio elgesio reguliavimo, jų integracijos į visuomenę stebėjimo, vertinimo ir koregavimo.